คริสต์ขาด โรงเรียน

คริสไม่สามารถไปโรงเรียนในวันนี้จึงฝึกภาษาอังกฤษแทนเพื่อ

อ่านเพิ่มเติม
0